Skip to main content

Kandidatundersökning som ger resultat

Under våren genomförde vi vår återkommande kandidatundersökning och denna gång låg fokus på våra kandidaters upplevelser av digitala intervjuer som en rekryteringsmetod. Vi är stolta och glada över det gensvar som vi har fått och här kan du läsa om vilka frågor som ställdes och vad ni som kandidater gav för feedback.

Syftet med vår undersökning är naturligtvis att få en djupare förståelse för hur våra kandidater uppfattar dialogen genom våra digitala intervjuer. Resultatet används fortlöpande i utvecklingen av oss och vår rekryteringsprocess.

Den första frågan i undersökningen handlade om kandidaternas erfarenhet av digitala intervjuer där det framkom att 35% av dem genomförde en digital intervju för första gången och resterande 65% tidigare medverkat i en. I fråga om vilken plattform våra kandidater föredrar vid en förstaintervju när restriktionerna kring Covid-19 lättat så angav ca. 50% att det inte spelar någon roll om den sker fysiskt eller digitalt. Ungefär 40% föredrar fysiskt möte på plats och resterande 10% föredrar även digital förstaintervju i fortsättningen.

 

Här kommer några av de svar som inkommit:

[widgetkit id="55" name="Citat Kandidat"]

 

Det är fortsättningsvis tydligt bland våra kandidater att de upplevde att intervjun genomfördes på ett professionellt sätt samt att de fick visa en tydlig och rättvis bild av sig själva. Detta då medelvärdet i svaren på frågorna hamnade på 5,7 på en 1–6 gradig skala där 1 innebär instämmer inte och 6 instämmer helt.

För oss på AS&B Executive är professionalitet och att kandidaten ges möjlighet till en rättvis bild A och O för att kunna genomföra en bra rekrytering så länge tekniken är med oss. Vi blir givetvis otroligt glada av den starkt positiva upplevelsen.

I likhet med vad tidningen Civilekonomen skriver om att digitala intervjuer är här för att stanna, har den övergång som skett till digitala intervjuer under pandemin troligtvis skapat en ny form av rekryteringsmetod som kommer att bestå även efter pandemin. Vi på AS&B tar med oss att digitala förstaintervjuer i fortsättningen kan vara ett tidseffektivt alternativ för våra kandidater, i kombination med att träffas i verkligheten längre fram i rekryteringsprocessen.

Det var 306 kandidater som deltog  i undersökningen denna gång och då vi skänker 50 kr till Barncancerfonden eller Rädda Barnen (kandidaten väljer) för varje svar innebär detta att vi till midsommar skänker 15300 kr totalt till dessa organisationer!

Stort tack till alla kandidater.